Tuesday, November 08, 2005

سکس گروهی شراره

سلام
سكس گروهي شراره
سلام اسم من شراره است و الان ۲۸ ساله هستم ، ۴ سال قبل ازدواج کردم که بعد از دو سال زندگی مشترک ، کارم با همسرم به طلاق کشيده شد ، خب برای من که يک دختر حشری بودم خيلی سخت بود که بودن شوهر بمونم ، برای همين توی اين مدت بعد از طلاق ، فقط با پسر داييم که ۳ سال از من کوچيک تره سکس داشتم ، ولی خاطره ای که ميخوام براتون بگم ، يک سکس معمولی با هومن ( پسر داييم ) نيست ، بلکه يک سکس خفن است .
هميشه آرزو داشتم که با بيش از يک مرد در سکس داشته باشم ، يعنی دوست داشتم همزمان با دو و يا سه نفر مرد کير کلفت سکس داشته باشم ، برای همين به هومن سپردم که اين دفعه که خواست به خونمون بياد ، دو تا ديگه از دوستاش رو هم بياره تا اولين سکس چند نفره رو هم امتحان کنم . از اونجايی که من بهد از طلاق از شوهرم در خونه پدر و مادرم بودم ، نميشد که يه دفه هومن با دو تا مرد ديگه بياين تو خونه ، البته خود هومن هر وقت که ميخواست ميتونست بياد ، چون بهانه اومدن هومن خونه ما اين بود که اون به من کامپيوتر ياد بده ، چون ليسانس کامپيوتر بود و به همين هوا با هم يه حال اساسی ميکرديم ، خلاصه مامان و بابام برای سر زدن به خواهرم راهی کرج شدن و حالا ديگه توی خونه تنها شدم ، به هومن زنگ زدم و گفتم که خونمون خاليه و امروز بهترين موقع برای اون سکس چند نفره ، اون هم به من گفت که ساعت پنج بعد از ظهر با ۲ تا از دوستای کير کلفتش مياد خونه ما .
حال عجيبی داشتم ، چون تا اون روز همچی کاری رو نکرده بودم ، برای همين خودم رو آماده کردم برای اين سکس ، اول از همه کس رو به اصطلاح بلوری کردم تا بيشترين لذت رو از من ببرن ، ساعت داشت ۵ ميشد ، لباسامو در آوردم و فقط با يک شورت منتظر اومدن هومن و دوستاش شدم . ساعت ۵ و ده دقيقه بود که صدای زنگ در اومد ، در رو باز کردم و همون با دو تا از دوستاش اومدن تو ، من هم تو اتاقم منتظرشون نشستم ، هومن ميدونست که من هميشه سکس رو تو اتاق خودم دوست داشتم ، در اتاق رو باز کرد و با دوستاش وارد شدن ،
من هم با اون وضعم بلند شدم و با هاشون سلام کردم و هومن گفت : خودتو که آماده کردی ؟
من هم گفتم : آره ميخوام امروز جرم بدين . هومن هم گفت : مطمئن باش ، چون کير کلفت ترين دوستام رو آوردم .
روی تختم نشستم و هومن هم اومد کنارم نشست ، دوستاش هم داشتن ما رو نگاه ميکردن ،
لابد با خودشون گفتم ، که اين هومن چه دختر عمه جنده ای داره ، خلاصه هومن مثل هميشه سينه هامو تو دستاش گرفت ، من هم شروع کردم به مالوندن کيرش از رو شلوار .
ديدم که مالوند کير از رو شلوار که فايده نداره ، برای همين کمربند شو بازکردم و شلوارشو يه کم کشيدم پايين و کيرشو در آوردم و بدون معطلی تو دهانم بردم ، گرمای کيرش يه حال خوبی بهم داد ، هومن فقط نشسته بود و کاری نميکرد و من فقط براش ساک ميزدم . دو سه دقيقه که ساک زدم ، سرمو بالا آوردم و به دوستای هومن گفتم نکنه شما اومديم اينجا که فقط ما رو نگاه کنين ، هومن خندش گرفت و به دوستاش گفت که زود باشين ديگه ،
اونها هم بدون معطلی لباساشونو در آوردن ، وای چه کيرايی داشتن ، شق شق و بزرگ ، اومدن سراغم . اول هومن روی تخت دراز کشيد و من هم از پايين شروع کردم براش ساک زدن ، و يکی از دوستای اون هم اومد و نشست زير من و شروع کرد به ليس زدن کسم ، اون يکی فقط داشت بدنمون دست مالی ميکرد ، هومن بلند شد و جاشو به يکی از ديگه از دوستاش داد و حالا من داشتم برای اون دوستش ساک ميزدم و هومن هم اومد پشتم و آروم کيرشو تو کسم کرد ، و بعد شروع کرد به تلمب زدن ، ديگه مثه سگ حشری شده بودم ، و کير اون پسره رو با حرص و ولع تمام ميخوردم ، هومن و هم با شدت داشت منو از کس ميکرد ، داشتم ديوونه ميشدم که هومن کيرشو در اورد و بعد از چند ثانيه حس کردم که پشتم داغ شد ،
سرمو بر کردوندم و ديدم هومن آبش اومده و همه رو ، رو پشتم خالی کرده و بعد شم خودش با دستمال پاک کرد ، هومن رفت يک کنار تا کيرش دوباره شق کنه و اون يکی دوستش اومد و کيرشو با تموم فشار کرد تو کسم ، بد جوری دردم گرفت و آخ بلندی گفتم ، چون کيرش از هومن کلفتر بود ، اون هم شروع کرد به تلمبه زدن ، ديگه ساک زدن رو ول کرده بودم ، لذتی عجيبی داشت ، چشمامو بسته بودم و داشتم با تموم وجود لذت ميبردم ، که يک دفه حس کردم يه کير ديگه رفت تو سوراخ کونم ، با فشار وارد شد ، دادی کشيدم که هومن گفت : مگه خودن نگفتی ميخوای جر بخوری ؟
با اين که درد فراوونی داشت ، ولی لذت هم داشت ، يه دو سه دقيقه همون جور گشذت ، که هومن اومد و دوستاشو کشيد کنار و بعد به من گفت که روی تخت بخوابم ، البته قبلش يکی از اون پسرا اومد و خوابيد و من هم به پشت روش خوابيدم ، پاها دادم بالا و اون کيرشو درست گذاشت رو دهانه کونم ، هومن هم اومد اين ور تخت و سرمو به طرف بالا کشيد و اون يکی دوستش هم ، اومد رو ی من ، و کيرشو گذاشت در دهانه کسم ، و همزمان با هم شروع کردن به گاييدن من ، يکی کيرش تو کونم و اون يکی ديگه هم در کسم ، هومن هم از بالا کيرشو کرد تو دهنم و از اونجايی که سرم به سمت عقب و بالا بود ،
ميتونست کيرشو تا هر جايی که ميخواست تو دهنم بکنه ، و اون هم کيرشو تا جای تخماش کرد تو دهنم که تخماش چسبيد به لبام و سریع کيرشو کشيد بيرون ، همينکه کشيد بيرون سرم بلند کردم و يه جورايی ميخواستم هوق بزنم ، که هومن سرم گرفت و کشيد پايين ، خنده ای از روی شهوت بهش زدم و اون دوباره کيرشو کرد تو دهنم و اين دفعه با دستاشم شروع کرد به بازی کردن با سينه هام ، داشتم با تمام وجود از اون سکس لذت ميبردم ، توی جفت سوراخام که دو تا کير کلفت بود ، کير هومن هم که تو دهنم بود و سينه هام هم تو دستای هومن ،
معنای واقعی سکس اون بود .
ديگه ارضا شده بودم ، اون يکی که کيرش تو کسم بود ، کيرشو در آورد و با دو تا دست رو کيرش کشيد و آبش فوران زد روی بدنم ، اون يکی هم که زيرم بود خودشو از زيرم کشيد بيرون و اون هم آبشو روی بدنم خالی کرد ، حالا فقط هومن مونده بود کيرشو گرفتم ، و من براش شروع کردم به جلق زدن ، شش هفت بار که دستمو بالا پايی کردم ، آبم هومن هم اومد و اون آبش رو صورتم پاشيد و بعد هم کيرشو تو دهنم کردم تا باقی آبشو بخورم ، ديگه نايی برام نمونده بود ،
لذت واقعی سکس رو برده بودم و حالا ديگه بی رمق و بيحال بودم ، ديگه نميتونستم تکون بخورم ، دوستای هومن هم ديگه داشتن لباساشونو تنشون ميکردن تا برن ،
هومن اومد کنارم و دستمو گرفت و منو نشوند و گفت : اميدوارم که اون لذتی رو که خواستی بودی ببری؟ من هم يک خنده تحويلش دادم ، که يعنی آره از اون چيزی هم که بود بيشتر حال داد ، هومن يک لب ازم گرفت و گفت : شب که تنهايی دوست داری بيام پيشت ؟ من هم بهش گفتم آره ، ولی ديگه دوستاتو نيار . خنديد و گفت : شب ساعت ۱۱ ميام و تا صبح باهاتم و بعدش با دوستاش رفت .
راستش درسته که خيلی حال داشت ، ولی واقعا روی من فشار آورد و درده عجيبی داشت ، خلاصه اين هم يک خاطره از من بود که اميد وارم ازش خوشتون آمده باشه
pesar_bahal_bavafa@yahoo.com جون مادرت نظر

68 Comments:

At 2:33 AM, Anonymous Anonymous said...

تو دیگه فایشه کس لاش هستی تمام عالمام که بخوری یخ نمی کنی

 
At 2:03 AM, Anonymous Anonymous said...

کیرم تو کس خار مادرت لاشی بدبخت

 
At 12:30 PM, Blogger barane_shadid20 said...

اگه تو یه شب پیش من باشی معنی سکس واقعی رو درک میکنی

 
At 3:49 AM, Anonymous Anonymous said...

واي خوش بحالت كاش منم مثل تو چندتا كير كلفت پيدا ميشد ميكردنم اخهمن شوهر دارم ولي شوهرم بي رمقه خيلي هم حشريمو بدن سكسي داره كونم كون جنيفرو موخوره از خوشگلي سينه هامم درشته كسمم دوتا لب خوشگلداره امادم برا كس دادن جونيا

 
At 11:58 PM, Anonymous Anonymous said...

بسیار یک زنی وحشی بودید و بی ادب کاری خوبی کردین به نظر خود و به افتخار هم میکی به تمام دنیا و خودیت هم یک زنی مسلمان یک کمی از خدا بترس شرم کو

 
At 9:04 AM, Anonymous Anonymous said...

سم ...

تلفونتو به من بده تا بیان یه حالی با هم بکنیم ... مطمئن باش بیش از سه نفر من تنهایی بهت حال می دم....

مرسی

 
At 2:19 PM, Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

 
At 4:35 AM, Blogger farzad said...

سلام من پزشک هستم 32 ساله از مشهد. اگه خانومی دوست داره به شیوه کاملا علمی و توپ یه سکس با من داشته باشه که حسابی حالشو ببره در خدمتم drahmadavaz@yahoo.com

 
At 7:35 AM, Anonymous Anonymous said...

کس و شعر نگید بابا.تو گوه میخوری میایی تو این سایت بعد از اسلام و مسلمون حرف میزنی.اسلام گفته بیایی تو سایت سکسی لاشی.هر کی ناراحته میتونه سه قدم بره جلو.کونیا

 
At 8:04 AM, Anonymous Anonymous said...

من موندم این برادرای عرزشی اینجا چه گهی میخورن ها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کس خودشه میخواد بده ننه وخواهر شما رو که نخواستیم بگاییم
اگر اسلام گفته تو بیای اینجا به عنوان یه مرد مسلمان وامام رضا هم گفته باز میای ؟؟؟!!!!!! ریدم دهن همتون

 
At 7:42 PM, Anonymous Anonymous said...

بابا مسلونی که باش ارزونی خودت به بقیه چیکار داری کس خودشه دلش میخواد میده مگه تو کون تو میره اگه کسی کس و کون بده
خطاب به بچه مسلمونای دو آتیشه که گه خوری زیادی میکنن میان تو این سایتا
دم همه سکس کنا که دارن میرینن به این کسکش مذهبیا گرم

 
At 7:48 PM, Anonymous ساقی said...

کیر تو دهنت بچه مسلمون تو رو په به اینجاها گشو برو وبلاگای اسلامی به کس ننه جندت میخندی میای اینجاها .کم تو خیابون و تلویزیون کسشعراو احادیث میشنویم؟
ما نخوایم بهشت بریم باید کیو ببینیم ؟ کیر تو کون اون ننه جندت که امثال تورو پس انداخت؟
کس مال خودمه کونم مال خودم کسی بهت نمیده دردت گرفته مادرجنده؟

 
At 7:48 PM, Anonymous ساقی said...

کیر تو دهنت بچه مسلمون تو رو په به اینجاها گشو برو وبلاگای اسلامی به کس ننه جندت میخندی میای اینجاها .کم تو خیابون و تلویزیون کسشعراو احادیث میشنویم؟
ما نخوایم بهشت بریم باید کیو ببینیم ؟ کیر تو کون اون ننه جندت که امثال تورو پس انداخت؟
کس مال خودمه کونم مال خودم کسی بهت نمیده دردت گرفته مادرجنده؟

 
At 3:42 AM, Anonymous Anonymous said...

اگه یه شب آبجیتو بفرستی بهت میگم سکس یعنی چی کونی

 
At 3:18 AM, Blogger secret said...

جان بیا من 1 تا 1.5 ساعت میتونم بکنم کیرمم مثل سنگ سفته رفیق کلفت بکن هم یکی دارم اونی که خایه ههای موسی الرضا رو میماله گمشه بیرون

 
At 3:18 AM, Blogger secret said...

جان بیا من 1 تا 1.5 ساعت میتونم بکنم کیرمم مثل سنگ سفته رفیق کلفت بکن هم یکی دارم اونی که خایه ههای موسی الرضا رو میماله گمشه بیرون

 
At 3:19 AM, Blogger secret said...

جان بیا من 1 تا 1.5 ساعت میتونم بکنم کیرمم مثل سنگ سفته رفیق کلفت بکن هم یکی دارم اونی که خایه ههای موسی الرضا رو میماله گمشه بیرون

 
At 1:54 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام من علی 20 ساله از تهران یه دختر +22 سال تا خانم 45 سال برای سکس اگه هست به من پی ام بده


alibilly_p13@yahoo.com

 
At 5:21 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام

 
At 11:56 PM, Anonymous Anonymous said...

دختره ی کثیف بی آبرو یکم از خدا بترس ، شرم کن ،حیا کن ،خاک بر سر اون پدر ومادرت که این جوری تربیتت کردن

 
At 8:09 AM, Anonymous Anonymous said...

خدا همتونو لعنت كنه بر پدر و مادر هرچي منحرف و چرت گو و نفهم و بي همه چيز

 
At 2:38 PM, Anonymous cc said...

ازطرف بچه های خ شاپور یعنی ننت کثیفه

 
At 10:10 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام آرمين هستم 28 سالمه و خوشگل و خوشتيپ هستم قدم 176 و وزنم 75 كيلو هستم خيلي خوش سكس هستم و توي ارضاء جنسي و عاطفي توانايي فوق العاده اي دارم و يه كير بزرگ و باحال دارم كه مطمئنم با د يدنش پر در مياريد اگه كسي هست پيام بده براي يه سكس باحال EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

 
At 10:13 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام آرمين هستم 28 سالمه و خوشگل و خوشتيپ هستم قدم 176 و وزنم 75 كيلو هستم خيلي خوش سكس هستم و توي ارضاء جنسي و عاطفي توانايي فوق العاده اي دارم و يه كير بزرگ و باحال دارم كه مطمئنم با د يدنش پر در مياريد اگه كسي هست پيام بده براي يه سكس باحال
EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

 
At 10:14 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام آرمين هستم 28 سالمه و خوشگل و خوشتيپ هستم قدم 176 و وزنم 75 كيلو هستم خيلي خوش سكس هستم و توي ارضاء جنسي و عاطفي توانايي فوق العاده اي دارم و يه كير بزرگ و باحال دارم كه مطمئنم با د يدنش پر در مياريد اگه كسي هست پيام بده براي يه سكس باحال

EMPERATOR_2033@YAHOO.COM

 
At 8:50 AM, Anonymous Anonymous said...

ببین تو ارزش گاییدنم نداری.

 
At 7:11 AM, Anonymous hossein said...

سلام من حسین از تهران هستم قد 190 و وزن 90 اگه خانوم خوبی برای سکس هست فقط کافیه ایمیل به mehrad_hs@yahoo.com بزنه در ضمن من یه هیکل ورزشکاری دارم

 
At 7:12 AM, Anonymous hossein said...

در ضمن من 26 سالمه

 
At 7:12 AM, Anonymous hossein said...

در ضمن من 26 سالمه

 
At 7:13 AM, Anonymous hossein said...

یه کیر خیلی کلفتم دارم

 
At 12:28 PM, Anonymous Anonymous said...

سلام به همه دوستان اونایی که نوشته های منو میخونن برا کساییکه نخوندن تعریف کنید دیدم بدوبیرا به شخص مذهبی میدادین باهمتونم به خودتون بیاید اون با توجه به نظر خودش خواست راه درستو بگه وقت کمهحال تایپ ندارم ولی اشاره از نظر روانشناسی و جامعه شناسی دوستانقبل هر چیز اون شخص که بدو بیرا بهش گفتین هیچ بی احترامی نکرد فقط خواست نصیحت کنه شاید از راهش وارد نشد ولی به خوانندگان بی احترامی نکرد دوستان
اما اولین مسئله درست همه نیاز به سکس دارن ولی به چه قیمتی؟
به این قضیه فکر کردین؟
خدا این نیاز رو داده درستو غلطشم گفته حالا بگذریم بحث خودم دوستان
اول درمورد خود این داستان ها بیشتر این داستان ها نشئت گرفته از اوهام و البته (میشه گفت ذهنی خلاق که به جای استفاده در اصلاح در و ادای حق اون ذهن در جای غلط استفاده شده(
بماند که افراد مختلفی دست به اینکار میزنند با مقاصد مختلف اعم از سیاسی یا .....
ولی اکثر اونا واقعی نیست چون ساخته ذهن این افراد که یا از رو بچگی یا کمبود یا مغرض وغرض هایناپسندی رو دنبال میکنه خلاصه ای بود خودتون بقیش رو فک کنید با ذهن باز
اما اثراتش هیچ فکر کردید با خوندن اینا ذهنتون کجا میره زندگیتون از حالت عادی خارج و همش به یه مسئله اونم به شکل غلطش فکر میکنه که باعث میشه این بشه اخلاق برا شما و در اخر سرنوشت یا بخشی از سرنوشتتون همه ما کلاهمون روقاضی کنیم درست خوندن داستان سکسی لذت بخش شاید باشه ولیخداییش به اثراتش فکر کردینقلم رو خدا برا اموزش خلق کرد هم میشه چیز صحیح یاد داد هم غلط روی صحبتم با شمابچه ایرونیاس بخودتون بیاید به کجا چنینشتابان خدایی حمتون میدونید وقتی میخونید این داستان هارو حتی نگاهاتونم عوض میشه برا مدتی
حتی تو یه بحث ساده که شاید چند صفحه بشه ولی اینججا جاش نیس میشه به نتیجش رسید که جز از نظر جامع شناختی به ضرر جامعه و خانواده نیست و قبل اون ویران کردن افکار یه انسان اعم از جوون یا غیره جوونکه مهمترینش جوونان که اگه بیراه برن خود و نسلشون نسل بعدیشون رو خراب میکنن وقت کم بودولینوشتم از دوستان خواهش میکنم اگه این مطلب رودیدین به بقیه سایتها نیز انتقال بدین البته بنده این بحث رو عمیق تر و قشنگتز هم میتونستم تقدیم دوستان کنم ولی وت کم بود شما این وظیفرو تکمیل کنید هر کی که یه خورده انصاف داره این مقالرو به سایت های این چنینی انقال بدین گرچه کاستی داره ولی از همه دستان برادران میخوام فکر کنید این سرمایه ذهنتون رو مراقب باشید اموزش سکس با به انحراف کشوندن خود 2تا چیز به همدیگه هم ناسزا نگین همه نیاز به سکس دارن ولی همه خدارو قبل دارین ببینین رضایت اون تو چیه چون سعادتو لذت واقعی تو اون حالت چون خداست که لذت هارو به ما داده ومیدونه چی درست چی نادرست خالقش خداست داناترین هم خداست در اخر مراقب باشید این داستان ها رفتارتو نشه و در مرخله بعد شخصیت و در اخر بخشی از سرنوشتتون این در مورد اون داستان هایی بود که رابطه با محارم رو ترویج نمیداد که در مورد اونا خیلی غیر قابل تصور ای تویی که مینویسی از خدا بترس که این نوشته تو نعوذ بالله بعث همچین خطایی بشه که حتی حیوانات نیز با محارم خود چنین نمیکنن همه این نوشته ها دور از دستورات کسی که تورو خلق کرده و خالق این نیاز ببین اون چی گفته البته قصد جسارت نداشتم همه شما میدونین کهاینها اگر واقعیت باشه گناه این نوشته ها برا این بود که هواستون رو جمع کنید تا تاثیر بد نگیرید از نوشته ها اینم بگم همه ما نیاز به سکس داریم و لازمه زندگی وقت نیست درستو غلطشو بگم ولی راهی که خدا گفته مسلما هم به صلاخ دنیای ماست هم اخرت کترین اثر گناه اونم از این قسمش دوری و دین گریزی و حتی از خدا فرار کردن و نشنیدن و گوش ندادن به حرفای خداست و تشویش ذهن تو انسان که ممکن از فطرت و هدفی که خدا خلقت کرده دور شی به خودتونو وجدانتون بگردین در اخر همتون میدونید که خدا اگه گفته کاری انجام بده راهشم گفته


از تریج بی بندو باری پرهیز کنید گناه با محرم از بدترین کارهای ناپسند نزد خدا

 
At 4:38 AM, Anonymous Jammy said...

خانومایی که میخوان کس بدن از خدا بترسن چون اینا چیزای حساسی هستن مبادا بین جون وپیر خوشتیپ وبدقیافه و.. تبعیض قائل بشن چون همه مردا کیر دارن و همه کیرا هم آرزو..

 
At 1:27 PM, Anonymous awar said...

salam man esmm awar 35 salam ast qadam a187 va man 4shane hastam khoshqeafe hastam adresam iraq kurdistan arbil masif salahadin man asheqe ab va havae iranm va asheqe dokhtarhae iranm ba abo hawaesh man dokhtar mikham barae dosti hata barae ezdwaj kardan va har jaei bekhad man anja hastam plz p m tel 07504525000 yahoo emil jack_pesar man vali baead begam man asheqe sexy hastam faqat dokhtar ba hal baram pekham ya ba yahoo montazeresh hastam montazeram

 
At 12:07 AM, Anonymous Anonymous said...

واقعا متاسفم برا اونایی که خدارو فراموش می‏کنند!!!!!!!!!!!

 
At 8:54 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام، این سایتا جای اسم بردن از شخصیتهای دینی نیست جای حدیث گفتن هم نیست چون باعث میشه خدای نکرده بهشون بی احترامی بیشتری بشه هر حرفی یه جایی داره الانم با این همه سایت و فیلم و ماهواره و هزار کوفت و زهر مار ادمایی مثل من و شما نیاز دارن که یه جایی یه جوری خودشونو تخلیه کنن نمیگم که درسته اومدن تو این سایتا و خوندن اینا ولی امیدوارم یه روزی برسه که من و شما انقد بتونیم رو نفسمون تسلط داشته بباشیم که اینجور جاها نیایم حالا که نیستیم لا اقل بی حرمتی نکنیم به چیزایی که بدتر از این زندگی و دنیامونو و اخرتمونو بسوزونه اینم بگم خوندن این سایتا بی تاثیر نیست من خودم ادمی بودم که حتی یک لحظه به ذهنم نمیومد با یه نامحرم دست بدم ولی دنبال این داستانها و قضایا رو انقد گرفتم و کشیدم تا نه تنها با نامحرم دست دادم که کنارش خوابیدم اینه که به اونایی که فکر میکنن با خوندن این داستانها اتفاقی براشون نمیفته بگم که انقد ساده نباشید اگه پیگیر بشید ناخوداگاه زشتی این عمل تو ذهنتون از بین میره به هرحال به مذهبیا میگم به خودتون مغرور نشید اگه شما هم خوندن این داستانها رو ادامه بدید دیر یا زود همین کارها رو انجام میدید حتی اگه اینها خیالبافی باشه برای تو واقغیش پیش میاد علت اینکه میگن حرامه اینه

 
At 5:14 PM, Blogger sina said...

migam kosetam kholeha sharare jun =))))) engar dus dari marda azat estefade konan ta abeshun biad khak tu saret

 
At 4:50 PM, Anonymous Anonymous said...

نوشتن و خوندن این مطالب فقط حیای آدمها رو ازبین می بره و فساد رو در جامعه عادی جلوه میده وقتی که فساد و ظواهرش در بین جوانان امری عادی شد اقدام به اعمال شنیع هم بدون حد و مرز گسترش پیدا می کنه.این اصلاً ربطی هم به نظر، انتقاد و افکار مذهبی نداره.
چرا که همه افکار وعقاید متفاوتی دارند. رفتار های بی حد و مرز جنسی در هیچ جای دنیا در بین انسانهایی سالم با ارزش ذاتی بالا پذیرفته نمیشه. این افکار کثیف فقط بین افراد فاسد که دچار سقوط اخلاقی شدند برای قانع کردن و سر پوش گذاشتن روی عذاب وجدانشون معتبره.

انتخاب با خود شخصه اینکه از پاک بودن یا فاسد بودن لذت ببره!

 
At 11:38 PM, Anonymous Anonymous said...

man pouya 26 sale asheghe sexam ba dokhtara va zanaye shiraz chon khodam to shirazam ba hame seniyam hazeram enam shomaram09177135487

 
At 11:39 PM, Anonymous pouya said...

man pouya 26 sale asheghe sexam ba dokhtara va zanaye shiraz chon khodam to shirazam ba hame seniyam hazeram enam shomaram09177135487

 
At 5:20 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام بچه ها
فقط خواستم بگم به هیچ شخصیت بزرگی که برای خیلی ها قابل احترامه توهین نکنید.اشکال جامعه ما اینه که نمیذارن هر آدمی با هر نوع طرز تفکر راحت زندگیشو بکنه.یکی هم جنس بازه یکی هم جنس گرا یکی بی دینه یکی دین داره یکی مسلمون یکی مسیحی.چرا نمی تونید به هم احترام بذارید؟ چرا به عقاید هم توهین می کنید؟ مشکل ما اینه که ما رو آزاد نذاشتن! نمیتونیم به کسی که صدوهشتاد درجه اعقایدش با ما فرق داره احترام بذاریم

 
At 5:33 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام . دوستان من لیلی 22 ساله ام . چند سال پیش اولین سکسم رو با یه پسری که عاشقش بودم تجربه کردم . و بعدش دیگه نتونستم این کارو ترک کنم . ..... خیلی حس بدی نسبت به خودم دارم .... !!!! با اینکه از تمام آخوند ها متنفرم اما این کار من انسانا درست نیست . چیکار کنم شهوتم زیاده آخه !!! همش تو فکر سکسم

 
At 5:13 AM, Anonymous Anonymous said...

اقای محترم میخوای یه تیغ بگیر دستت کیرو کس همه رو ببر. سکس نیاز اولیه انسان هاست وقتی شرایط مهیا نباشه نه تنها گناه نیست بلکه ارامش اور هم هست.منم دنبال یه خوشکل خانم میکردم باور کنید 1سال کس نکردم. از استمناء هم خوشم نمییاد دارم دیونه میشم.باید این مشکلو چه جوری حل کرد برادرای بسیجی؟

 
At 5:17 AM, Anonymous فوق لیسان کس دوست said...

اقای محترم میخوای یه تیغ بگیر دستت کیرو کس همه رو ببر. سکس نیاز اولیه انسان هاست وقتی شرایط مهیا نباشه نه تنها گناه نیست بلکه ارامش اور هم هست.منم دنبال یه خوشکل خانم میکردم باور کنید 1سال کس نکردم 29 سالمه. از استمناء هم خوشم نمییاد دارم دیونه میشم.باید این مشکلو چه جوری حل کرد برادرای بسیجی؟
rojin688@yahoo.com
pm بدید اگه سکس واقعی میخواهید.

 
At 3:19 PM, Anonymous خواننده said...

کیر حضرت عباس قبل از ظهر عاشورا !!؟؟تو کس ننه ات ارزشی صوابهم میبری درضمن ارزش کوس آبجیت بیشتره از کوس و کون این جندهه سکیر تنوره ،،مادر به خطا

 
At 4:47 AM, Anonymous Anonymous said...

ریدم تو بابا و مامانت که هین طور گهبه تربیت میکنن کیرم تو اونایی که به بچه مسلمون و امام فش میدن دمت گرم بچه مسلمون

 
At 4:21 PM, Blogger amir said...

من امیر 24 سالمه اردبیل دوست دارم با یک جنده خوشگل ومهربون دوست بشم اردبیل باشه عالی میشه
09370984027

 
At 12:08 PM, Blogger Ehsan Hsan said...

سكست عالى بود ولى آبروى خودتو بردى

 
At 10:39 PM, Anonymous Anonymous said...

این برادان عرزشی که میان اینجا دم از اسلام و غیره میزنند هیچ دقت کردید اگه سکس بده چرا 4 تا 4 تا زن میگرید؟ هیج میدونستید که محمد یک بچه بازی بیش نبود ...!!! وقتی عایشه رو به همسری گرفت عایشه 6 ساله بود و با عروسک ها به خیمه محمد رفت و موقع سکس عروسک ها بغل عایشه بود حالا شما حروم زاده های ساندیس خور اومدین از سکس بدو بیراه میگید؟؟ خر خودتون کره خرم آخونداتون هستند که شما رو اسکول گیر آوردند با یه مشت اراجیف این همه سال دارند خواهر مادارتون میگان ولی دم نمیزنید یک ایرانی وطن پرست

 
At 10:48 PM, Anonymous Anonymous said...

اون خانم لیلی که گفتند 22 ساله شون و خیلی شهوتی هستند ولی کارشون رو انسانی نمیدونند باید خدمتشون عرض کنم عزیزم اول اینکه سکس که با رضایت باشه و احساس باشه کاملا هم انسانی هستش مگر اینکه به شما برخلاف میلتون تجاوز بشه این یک کار غیر انسانی محسوب میشه پس شما اگه با رضایت خاطر انجام میدید عرض میکنم کارتون خیلی هم انسانی هستش و اصلا هم به مزخرفات آخوندا و این جوجه بسیجیا گوش نده همین ساندیس خورا اگه گیرت بندازن نه تنها بهت به زور تجاوز میکنند بلکه بهت ترحم هم نمیکنند بعد از سکس اینها یک مشت خزعبلات توی ذهن همه کردند و لولو ساختن به حرفای این ساندیس خورا و مردم مذهبی کور دل توجه نکن و عشق و حالت رو کن ... یک ابرانی وطن پرست ... در ضمن کسی خواست مشاوهر سکس کنه از دختران ایران زمین بنده با کمال میل پاسخوی شما هستم My id Mail yahoo : mardeeee_azad@yahoo.com

 
At 11:39 AM, Anonymous Anonymous said...

salam
man dastaneto khonda
23 sant kirdaram vahshatnake
khasti email bede
abcdtaboo@yahoo.com

 
At 2:34 PM, Anonymous Anonymous said...

من خانم 25 ساله هستم
هر کی هر غلط یا درستی میکنه بکنه
فقط جان خودتون و عزیزانتون به بزرگان دین توهین نکنید! من اگه هر غلطی هم بکنم حاظر نیستم به حضرت عباس و امام حسین بی احترامی کنم
هر کثافتی هم باشم یه سگ نجس در خونه اونام
تازه خدا توبه رو تا لحظه مرگ میپذیره
به این امید که هممون با توبه قبول شده از دنیا بریم
البته توبه گرگی مثل من مرگه

 
At 12:41 PM, Anonymous Anonymous said...

دل اون ادم احمق خنک شد با اون نصيحت كردن بي جا؟ رسمأفحش به ائمه نداده بودن كه دادن؛افراط وتفريط ما ايرانيا رو كشته؛يا خشك مذهب يا بي بند وباری

 
At 3:39 PM, Blogger Amir Sodagari said...

یه نفر باشه کیر گنده یه جور بکندت نتونی بشینی این فکر ها از سرت میفته به نظر من به بچه های قزوین هادی آباد مراجعه کن کونت بزارن .
ی

 
At 3:41 PM, Blogger Amir Sodagari said...

حالا که همتون با این نظراتون مادر جنده بازی در آوردید کست مادر هر کی که نظر بده.

 
At 8:48 AM, Anonymous Anonymous said...

chetor mitunid b khatere y jende k faqat afghania mian samtesh tohin b khodao peyqambar konid.hame shomayi k injaied kheili oskolid.sex waqan khobe wali b andazash.khanumi faqat mitunam bgam waqan ashghali ......rasi dlam wasat misuze .mahsan

 
At 4:46 PM, Blogger 09350543035 said...

بهت قول میدم ازاون سه نفر هم بیشتر حال بهت بدم ..هرچند اینا همش کسو شعره...

 
At 4:56 PM, Anonymous Anonymous said...

کسکش به تو چه اینجا هم راحت نیستیم.مادرتو گاییدم..به طرز سامورایی

 
At 4:59 PM, Blogger 09350543035 said...

بهت قول میدم ازاون سه نفر هم بیشتر حال بهت بدم ..هرچند اینا همش کسو شعره...

 
At 5:27 AM, Anonymous Anonymous said...

اخه یچه کونی کدوم مرجع تقلید ی گفته پاشی بیایی تو سایت سکسی ادم رو به راه راست هدایت کنی ها چونی نه دلت فحش میخواد کس ننت مادر جنده خوار کسده عمه خراب تازه می خوام بدونم تو که بچه مسلمونی چجور پات به این سایت ها باز شده

 
At 7:39 AM, Anonymous Anonymous said...

سلام احمدم از شيراز دم دختربسراي ايروني كرم

 
At 12:25 PM, Blogger sali maiden said...

فقط ی کلمه.
کس شعررررررررررررررر به معنای واقعی

 
At 3:18 AM, Blogger Ebrahim Mohamad said...

خاک بر سرتون بکنم آخه سکس سه نفری هم شد سکس من یه سکس 15 نفری داشتم خیلی باهال بود

 
At 11:07 AM, Anonymous mohammad said...

سلام عزیزان من 32 سال دارم 185 قدم و میخام با دختر قدبلند دوست باشم عاشق سکسم. molavi2007@jmail.com شماره بزارید.دخترای کاسب شماره نزارن.

 
At 2:28 PM, Anonymous مسعود said...

من در یک جمله عرضمو تمام میکنم :
اگر میخواهید عقل طرف رو بسنجید به ادبش نگاه کنید

 
At 8:50 AM, Blogger hary said...

دوستای عزیز ببخشید خیلی سادگی میخواد فکر کنید این نوشته ها واقعی باشند اینها تماما صحنه های فیلم های سوپرند که طرف برداشته برای هنرپیشه ها اسم ایرانی گذاشته و خودشم کرده نقش اول و راوی اما دوستای عزیزی که برای امر معروف کردن وارد می شن باید بدونند هر حرفی و هر جا نباید زد این حرف های شما باید به آقایونی گفته بشه که باعث شدن جوونایی که جونشونو برای دینشون می دادن اینطور با کثافت کاری آقایون ناچارشن برای ارضا نیازهاشون به این سایت ها بیانثانیا دللیلی نداره کسی که انقدر اعتقاد قوی داره بشینه این مطالب رو بخونه البته اگه ناراحت نمیشین باید بگم این ترفند کسایی است که به دین اعتقادی ندارند و برای بدبین کردن جوونای این کشور به دین به اسم امر معروف وارد این سایت ها میشندتا با این نحوه بیان نفرت مردم رو از دین بیشتر کنندهر چند خوانند ه های عزیز عاقل تر از این هستند که تو دام شما بیفتند و مطونا این جوونا اعتقاداتشون از شما دم دمی مزاج ها خیلی بیشتره

 
At 8:54 AM, Blogger hary said...

بابت بعضی غلط های املایی عذر میخوام

 
At 4:08 PM, Blogger Hassan Pirali said...

09360667953
Hassan

 
At 4:49 AM, Blogger yoones said...

باحال بود
از داستان خیلی خوشم اومد مرسی
حالا خدمم بدم نمیاد بیای تلگرامم 😂😂
ولی اگه میتونی بیا خوشحال میشم
09130608245

 

Post a Comment

<< Home